Infrared Thermography Training and Certification Program Level 1 รุ่น 4 (21-24 January 2020)

Highlight Topics:
– เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
– การวิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อนตามหลักการถ่ายเทความร้อน (การนำ การพา เเละ การเเผ่รังสี)
– โครงสร้าง หลักการทำงาน เเละการเลือกกล้องถ่ายภาพความร้อนให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งาน
– การตรวจประเมินงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเเละ ระบบทางกลด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน
– การเขียนรายงานการวิเคราะห์ภาพความร้อนอย่างมืออาชีพ

ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกล้องถ่ายภาพความร้อน
– รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์, สจล.
– รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์, สจล.
– ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง ผู้จัดการหน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
– ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค ผู้จัดการฝ่ายเครื่องมือวัดคุณภาพไฟฟ้าและภาพความร้อน บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

รับเพียง 15 ท่าน ราคา 15,000 บาท/ท่าน เท่านั้น (ไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
อบรมวันที่ 21-24 มกราคม 2563
เเละชำระเงินภายในวันที่ 14 มกราคม 2563
ใบประกาศนียบัตรออกในนามบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย
วิศวกรโรงงาน, นักวิจัย, ผู้ตรวจอาคาร, ผู้ดูเเลระบบไฟฟ้าเเละระบบทางกล จากหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงเเรม โรงพยาบาล หน่วยงานประกันวินาศภัย เเละอื่น ๆ เป็นต้น
ใบประกาศนียบัตรออกในนามบุคคล และได้รับหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU) จากสภาวิศวกร

การชำระเงิน
เลขบัญชี 088-2-11066-5
ชื่อบัญชี “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”
ยืนยันการชำระเงินที่ eidts@kmitl.ac.th

Contact Person: คุณเบญจรัตน์ โทร: 02-329-8186, 064-985-0058
Email: eidts@kmitl.ac.th
Website: https://www.eidts.kmitl.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/eidts/

ผู้จัดงาน : ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม
รายละเอียดงาน : Click
ลงทะเบียนออนไลน์ : Click

Date

Jan 21 2020

Time

All of the day

Cost

15,000 บาท/ท่าน

Location

EIDTs KMITL
ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US