บริษัท จีสตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 รศ. ดร.เฉลิมชาติ มานพ และผศ. ดร.นิรุธ จิรสุวรรณกุล อาจรย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับ ผศ. ดร.สุรัตน์ อารีรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี เข้าพูดคุยความร่วมมือกับบริษัท จีสตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์ EIDTs


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US