MUNDO CO., LTD.
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs), รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม พร้อมด้วย ผศ. ดร.สุรัตน์ อารีรัตน์ ให้การต้อนรับ Takashi FUKUDA, Managing Director ของ MUNDO Co.,LTD. และหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US