เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 บริษัท บางกอกโซล่า พาวเวอร์ จำกัด เข้าพูดคุยความร่วมมือด้านการสนับสนุนโซล่าเซลล์เพื่อทำโครงงานวิจัยชั้นปีที่ 4 กับรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 
ความร่วมมือสนับสนุนโซล่าเซลล์ (ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร)

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 บริษัท บางกอกโซล่า พาวเวอร์ จำกัด เข้าพูดคุยความร่วมมือด้านการสนับสนุนโซล่าเซลล์เพื่อทำโครงงานวิจัยชั้นปีที่ 4 กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรชัย วิชัยยะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 
 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US