บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ผศ. ดร.สุรัตน์ อารีรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พูดคุยสรุปผลงานอบรม Polymer Foam Training & Processing Workshop ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
สัมภาษณ์ทุนวิจัยเงินรายได้ 2563
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ร่วมกับ รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ และนายสมนึก ศิริจรัสวงศ์ ที่ปรึกษาศูนย์ฯ ได้สัมภาษณ์ทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปี 2563 กับคณาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ศูนย์ EIDTs


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US