ศูนย์เครือข่าย EIDTs
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) และรศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs พูดคุยเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายใหม่ภายใต้ศูนย์ EIDTs ณ ศูนย์ EIDTs
บริษัท ไดเวอร์ซี่ ไฮยีน (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ดร.พชรพล ตัณฑวิรุฬห์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าพูดคุยความร่วมมือและการทดสอบกับตัวแทนบริษัท ไดเวอร์ซี่ ไฮยีน (ประเทศไทย) จำกัด ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs)
Technic Electrical Engineering (Thailand) Co., Ltd.
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับฟิลเตอร์ประหยัดค่าไฟกับทางบริษัท เทคนิค อิเลคทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US