BIG C SuperCenter Public Co.,LTD.
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำทีมผู้บริหารของบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) และพูดคุยความร่วมมือ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์ EIDTs ให้การต้อนรับ


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US