หลักสูตรการอบรมด้านการพัฒนาระบบ BIG DATA กลุ่ม Professional
เมื่อวันที่ 1-2, 9-10 กรกฎาคม 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ได้จัดหลักสูตรการอบรมด้านการพัฒนาระบบ BIG DATA กลุ่ม Professional ภายใ้ต้โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ EIDTs โดยมีดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นหัวหน้าโครงการเมื่อวันที่ 2, 3 กรกฎาคม 2562 รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) และรศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs พูดคุยเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายใหม่ภายใต้ศูนย์ EIDTs ณ ศูนย์ EIDTs


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US