บริษัท บางกอกเคเบิ้ล จำกัด

 • สนับสนุนอุปกรณ์ ได้แก่ สายไฟประเภทต่าง ๆ และแผงโซล่าเซลล์ เพื่อใช้ทำงานวิจัยในระดับชั้น ปริญญาตรี โท และเอก
 • เปิดให้อาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้า
  เยี่ยมชมกระบวนการผลิตของบริษัท

สถานะ: เปิดรับข้อเสนอโครงการ

 
 
 

Endress+Hauser (Thailand) Ltd.

สนับสนุนเครื่องมือวัด ได้แก่ 
 • Level Measurement
 • Pressure Measurement
 • Flow Measurement
 • Temperature Measurement

สถานะ: เปิดรับข้อเสนอโครงการ

 
 
 

SMC (Thailand) Ltd.

สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อทำงานวิจัย ได้แก่
 • Pneumatics, Hydraulics
 • Vacuum Components
 • Discharging/painting Devices
 • Pipe, Tubes, Hoses & Fittings

สถานะ: เปิดรับข้อเสนอโครงการ

 
 
 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US