About Us

 

วัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม

  • ศูนย์กลางบริการวิชาการ เครือข่าย ความร่วมมือ ภาครัฐ เอกชน เเละเเหล่งทุนวิจัย
  • ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเพื่อเเก้ไขปัญหา เเละถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • ศูนย์ทดสอบเเละรับรองทางวิศวกรรม

บริการของศูนย์ EIDTs

  • งานทดสอบเเละงานวิเคราะห์
  • งานให้คำปรึกษา ค้นคว้า หรือการสำรวจ
  • งานฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
  • งานวิจัย ออกเเบบ และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม

Engineering Innovative Development and Technology Services (EIDTs )

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม เป็นหน่วยงานในกำกับของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้รับมติสภาสถาบัน ให้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี พศ. 2559 โดยมี รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการ  ซึ่งการดำเนินงานบริหารการจัดการและวัตถุประสงค์ของสำนักฯ จะอยู่ภายใต้กรอบระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ. 2549

เนื่องจากเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของทั้งภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาต้องหันมาพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงในสภาวะดังกล่าวทำให้บริษัทภาคเอกชนต้องมีการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต และสินค้าเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอและในเวลาอันรวดเร็ว หากแต่บริษัทส่วนใหญ่ไม่มีจำนวนทรัพยากรบุคคลที่มีความชำนาญเพียงพอที่จะช่วยในการแข่งขันดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน การวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษาหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม ผลงานวิจัยอาจจะไม่ได้รับการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทางภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาจะหันมาร่วมมือกันเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการแข่งขันในเชิงธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการของผู้ประกอบการเริ่มเปลี่ยนไป จากในอดีตที่ทางผู้ประกอบการรับบัณฑิตที่สำเร็จจากสถาบันการศึกษาที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาไปทำการฝึกฝนให้มีทักษะตามที่สถานประกอบการนั้น ๆ ต้องการ ปัจจุบัน ผู้ประกอบการต้องการบัณฑิตที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมที่จะไปทำงานให้กับสถานประกอบการนั้น ๆ

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของทั้งภาคเอกชนว่าด้วยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านทักษะให้กับบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษาไปทำงานได้ประสิทธิผลจริง ทางคณะฯ จึงเห็นควรที่จะจัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมและการบริการทางวิศวกรรม (EIDTS) เพื่อรองรับกิจการด้านต่าง ๆ อันจะเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาที่สนใจมีโอกาสได้เรียนทักษะในการแก้ปัญหาและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมจากปัญหาจริง อนึ่ง การจัดตั้งศูนย์ฯ นี้จะสอดคล้องกับนโยบายของสถาบันฯ ว่าด้วยการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตนวัตกรรมและเป็น Master of Innovation รวมทั้งในขณะเดียวกัน สามารถเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ริเริ่มกระบวนการเรียนรู้แบบ Action Learning ควบคู่ไปอีกด้วย


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US