Testing and Certifications

 

การทดสอบทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

ห้องปฏิบัติการและวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ รับการทดสอบดังต่อไปนี้ ทดสอบการปนเปื้อน การต้านเชื้อ และการฆ่าเชื้อ ของผลิตภัณฑ์ที่มีสถานะของแข็ง ของเหลว และก๊าซ รวมทั้งพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือแพทย์ ช่องทางการติดต่อ โทร:02-329-8344-5,...

เปิดให้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่มีสมรรถนะสูง

เปิดบริการแล้ว เปิดให้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่มีสมรรถนะสูง (Field Emission Scanning Electron Microscope) สามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิว ขนาด รูปร่างของอนุภาค และลักษณะการกระจายของเฟสในโครงสร้างจุลภาค เป็นต้น...

การทดสอบทางด้านวิศวกรรมระบบวัดเเละควบคุม

ห้องปฏิบัติการและวิจัยของวิศวกรรมระบบวัดเเละควบคุม รับการทดสอบดังต่อไปนี้ ทดสอบระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ตรวจสอบสภาพและประเมินฟังก์ชั่นการทำงานของเครื่องจักร ทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ช่องทางการติดต่อ โทร: 02-329-8349 Website: http://instrumentation.kmitl.ac.th/ins/...

การทดสอบทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

ห้องปฏิบัติการและวิจัยของวิศวกรรมอุตสาหการรับการทดสอบดังต่อไปนี้ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุด้านความต้านทานแรงดึงทดสอบส่วนประกอบของวัสดุโลหะUniversal testing machineOptical emission SpectrometerViscometerDifferentail scannig calorimeter (Power compensation)Micro Hardness...

การทดสอบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

ห้องปฏิบัติการและวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับการทดสอบดังต่อไปนี้ ทดสอบการนำไฟฟ้าของน้ำยาดับเพลิง ทดสอบโคมไฟ ทดสอบหลอด Led ทดสอบอินเวอร์เตอร์ ทดสอบอุปกรณ์ Grid Inverter ทดสอบ Get Battery ทดสอบความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้า ทดสอบแผ่นฉนวนไฟฟ้า Lighting Arrester Flashover...

การทดสอบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

การทดสอบเครื่องยนต์ ทดสอบเครื่องเลื่อยโซ่, เลื่อยยนต์ ทดสอบและตรวจสอบแรงม้า เครื่องโซ่ยนต์ ทดสอบการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์และรถยนต์ ทดสอบแรงม้า ทดสอบสมรรถนะของปั๊มน้ำ ทดสอบระบบปรับอากาศ ทดสอบประสิทธิภาพหาการใช้พลังงานระบบทำความเย็น...

การทดสอบทางด้านวิศวกรรมโยธา

ห้องปฏิบัติการและวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมโยธาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับพื้นฐาน และเพื่อการวิจัยในระดับสูง ได้จัดและแบ่งออกตามหมวดสาขาหลักของวิศวกรรมโยธา เช่นสาขาวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมโครงสร้าง...

การทดสอบทางด้านวิศวกรรมอาหาร

ห้องปฏิบัติการและวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับพื้นฐาน และเพื่อการวิจัยในระดับสูง ได้จัดให้บริการดังนี้ การวิเคราะห์คุณสมบัติอาหาร การใช้เครื่องมือชุดปฏิบัติการ...

การทดสอบทางด้านวิศวกรรมเคมี

การวัดเนื้อสัมผัส การวัดคลื่น Near Infrared ของวัตถุ การวัดปริมาณน้ำอิสระ เครื่อง FT-NIR Spectrometer วัดเกลือโดยใช้ Auto Tritation, ค่าวัดเนื้อสัมผัสอาหาร เครื่อง Hot air oven ช่องทางการติดต่อ โทร: - Website: - ดาวน์โหลด...

การทดสอบทางด้านวิศวกรรมเกษตร

การวัดเนื้อสัมผัสการวัดคลื่น Near Infrared ของวัตถุการวัดปริมาณน้ำอิสระเครื่อง FT-NIR Spectrometerเครื่อง Thermogravimetric Analysis (TGA)เครื่อง Bomb calorimeterวัดเกลือโดยใช้ Auto Tritation, ค่าวัดเนื้อสัมผัสอาหารเครื่อง Hot air ovenวิเคราะห์การอบเเห้งการวิเคราะห์...


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US