กิจกรรมประจำวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563

กิจกรรมประจำวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563

ให้คำปรึกษางานวิจัย เรื่อง การยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร (หลอดทานได้) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย เรื่อง การยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร (หลอดทานได้)...
เปิดให้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่มีสมรรถนะสูง

เปิดให้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่มีสมรรถนะสูง

เปิดบริการแล้ว เปิดให้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่มีสมรรถนะสูง (Field Emission Scanning Electron Microscope) สามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิว ขนาด รูปร่างของอนุภาค และลักษณะการกระจายของเฟสในโครงสร้างจุลภาค เป็นต้น...
กิจกรรมประจำวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563

กิจกรรมประจำวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563

 พูดคุยความร่วมมือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (หมูแดง) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร(หมูแดงกับผู้ประกอบการ ณ ศูนย์ EIDTs...
กิจกรรมประจำวันที่ 21-25 กันยายน 2563

กิจกรรมประจำวันที่ 21-25 กันยายน 2563

 พูดคุยความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมกับ บริษัท รอยัล เอสเตท จำกัด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไกรวัฒนวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล....
กิจกรรมประจำวันที่ 13-19 กันยายน 2563

กิจกรรมประจำวันที่ 13-19 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 บริษัท บางกอกโซล่า พาวเวอร์ จำกัด เข้าพูดคุยความร่วมมือด้านการสนับสนุนโซล่าเซลล์เพื่อทำโครงงานวิจัยชั้นปีที่ 4 กับรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.Link to facebook  ...
กิจกรรมประจำวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563

กิจกรรมประจำวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563

หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง วิศวลาดกระบัง กับ โรงพยาบาลตำรวจเมื่อวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 คณะอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรม กับคณะผู้บริหาร แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.วิฑูรย์...


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US