Excellent Centers

 

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานเเละสิ่งเเวดล้อม

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานเเละสิ่งเเวดล้อม เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม Our services ประยุกต์ใช้เเบบจำลองเชิงตัวเลขขั้นสูง (Advanced numerical modelling)...

ศูนย์อุตสากรรมก่อสร้างและความปลอดภัย

Construction Industries and Safety Center เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมก่อสร้าง การทดสอบในด้านต่าง ๆ เช่น บริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุทางวิศวกรรมต่าง ๆ ทั้งในห้องปฏิบัติการและการทดสอบในสนาม บริการตรวจสอบโครงสร้าง ให้ข้อแนะนำในการออกแบบพร้อมข้อแก้ไข...

ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอาหาร

Food Engineering Excellent Center (FEEC) เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านวิศวกรรมอาหาร ได้เเก่ การออกแบบเครื่องจักรกล, การออกเเบบกระบวนการผลิตในการแปรรูปอาหาร, การทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น Our services ดำเนินงานทดสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร...

ศูนย์วิศวกรรมและการออกแบบตามหลักสุขลักษณะแห่งสหภาพยุโรป (ประเทศไทย)

European Hygienic Engineering and Design (EHEDG Thailand) เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบโรงงานอาหารและยาตามหลักสุขลักษณะ, การออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารและยาตามหลักสุขลักษณะ และวิศวกรรมการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ เช่น ระบบอากาศ ระบบไฟฟ้า...

ศูนย์เพิ่มผลผลิตแบบชงโค

Chongko Productivity Center เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ งานให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิต, การประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร, การประเมินประสิทธิภาพเชิงพลังงานในกระบวนการผลิต เเละการพัฒนาระบบการเฝ้าตรวจสภาวะอัจฉริยะ Our services...

ศูนย์นวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

Innovation and Service of Biomedical Engineering Center เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจสอบการหกล้ม (Fall Detection),ประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม (Fall Risk Assessment), การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Mass Measurement), เเละการตรวจสอบด้วยรังสี X-Ray ...

ศูนย์วิจัย Cyber Security

Cyber Security Research Center เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการให้บริการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยด้าน Cyber Security, ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยด้าน IT, ให้บริการ/การดูแลด้าน Cyber Security เเละ จัดฝึกอบรมด้าน Cyber Security ให้แก่ผู้ทำงาน Our...

Fabrication Laboratory

Fabrication Laboratory ห้องปฏิบัติการประดิษฐกรรม เป็นศูนย์บริการขนาดเล็กที่ให้บริการเเก่บุคลากรเเละนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยใช้แนวคิดทางการศึกษาที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เน้นการเรียนรู้ผ่านทางการประดิษฐ์นวัตกรรม...

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความมั่นคงประเทศ

Homeland Security Technology Innovation Center เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและการรักษาความปลอดภัย พร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานทางความมั่นคงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน Our services ดำเนินงานวิจัยและผลิตด้านเทคโนโลยียานไร้คนขับ...

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมอาหาร

Food Inno Service Center เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา ทดสอบ และวิจัยนวัตกรรมอาหารแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารระบบ SMEs ครบวงจร รวมถึงวิจัยนวัตกรรมแปรรูปผลไม้เขตร้อนมูลค่าสูงสำหรับเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)...

ศูนย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์

Center for Artificial Intelligence Research (CAIR) เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Artificial Intelligence, Internet of Things, Intelligent SCADA, Smart Home, Smart Energy, Smart City และ Geographic Information System ผลงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ผ่านมา...

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมความร้อนประยุกต์

Applied Thermal Engineering เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเผ้าไหม้, ระบบความร้อน/ระบบปรับอากาศ/ระบบทำความเย็น, Computational Fluid Dynamics หัวหน้าศูนย์ รศ. ดร.จารุวัตร    เจริญสุข สถานที่ติดต่อ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล โทรศัพท์: 02-3297351...

ศูนย์วิศวกรรมพลาสติก

Plastics Engineering Center เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับออกแบบและพัฒนาชิ้นงานพลาสติกและวัสดุประกอบพลาสติก, การวิจัยและพัฒนาการขึ้นรูปพลาสติก, การวิเคราะห์การขึ้นรูปพลาสติกด้วยวิธีการอัด เเละการให้คำปรึกษาด้านการขึ้นรูปและการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก หัวหน้าศูนย์...

ศูนย์เชี่ยวชาญระบบควบคุมยานยนต์สมัยใหม่

Excellent Center for Modern Mobility Control System เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบควบคุมการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า, ระบควบคุมยานยนต์ผสมผสาน, การวัดและทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า, ระบบแมคคาทรอนิกส์ เเละระบบสำรองพลังงานไฟฟ้า หัวหน้าศูนย์ ผศ. ดร.นพดล   มณีรัตน์...

ศูนย์ระบบและการดำเนินการฟาร์มอัจฉริยะ

Autonomous Farm Operations and Systems เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบฟาร์มอัจฉริยะ,  หุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับการเกษตร, ออกแบบระบบอัจฉริยะ, คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ และผลิต ...

ศูนย์วิจัยระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะ

Smart Surveillance Research Center เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพ, กล้องวงจรปิด, การตรวจจับปรากฎการณ์ทางกายภาพด้วยเซนเซอร์ชนิดต่าง ๆ และ การประมวลผลเพื่อแจ้งเตือนและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าศูนย์ ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ สถานที่ติดต่อ...

ศูนย์วิจัยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี สำหรับผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร

NIRS Research Center for Agricultural Product and Foodเป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญการทำการวิจัยทางการประยุกต์ใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโคปีสำหรับผลผลิตทางการเกษตรและอาหารในอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ...

ศูนย์ทดสอบทางวัสดุศาสตร์

Metal and Polymer Testing Center เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุกลุ่มโลหะและโพลิเมอร์ หัวหน้าศูนย์ รศ.ดร.กรรณชัย กัลยาศิริ สถานที่ติดต่อ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ช่องทางการติดต่อ 02-329-8339 Email:...

ศูนย์เชี่ยวชาญเครื่องมือวัดเเละระบบอัตโนมัติ

Excellent Center for Instrument and Automation เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม,การออกแบบและติดตั้งเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม, การบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้วยเทคโนโลยีการวัดขั้นสูง หัวหน้าศูนย์ รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ สถานที่ติดต่อ...


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US