Website Policy

 

นโยบายเว็บไซต์ของ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs)

Website Policy of Engineering Innovative Development

and Technology Services (EIDTs)

จัดทำเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561

1. วัตถุประสงค์

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ได้จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ เครือข่าย ความร่วมมือ ภาครัฐ เอกชน เเละเเหล่งทุนวิจัย เป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเพื่อเเก้ไขปัญหา เเละถ่ายทอดเทคโนโลยี และเป็นศูนย์ทดสอบเเละรับรองทางวิศวกรรม
ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล, ข้อความลายลักษณ์อักษร, ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์, ดนตรี, ไฟล์เสียง, หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
2.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
2.4 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมายเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ง ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
2.5 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
2.7 ในกรณีที่ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) จัดเตรียมไว้ให้เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึง ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs)
4.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) แล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

5. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) หรือผู้ให้อนุญาตแก่ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่ง ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) หรือผู้ให้อนุญาตแก่ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
5.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs)
5.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs)

6. กฎหมายที่ใช้บังคับ

6.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US