News and Activities

 

กิจกรรมประจำวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563

ให้คำปรึกษางานวิจัย เรื่อง การยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร (หลอดทานได้) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย เรื่อง การยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร (หลอดทานได้)...

เปิดให้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่มีสมรรถนะสูง

เปิดบริการแล้ว เปิดให้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่มีสมรรถนะสูง (Field Emission Scanning Electron Microscope) สามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิว ขนาด รูปร่างของอนุภาค และลักษณะการกระจายของเฟสในโครงสร้างจุลภาค เป็นต้น...

กิจกรรมประจำวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563

 พูดคุยความร่วมมือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (หมูแดง) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร(หมูแดงกับผู้ประกอบการ ณ ศูนย์ EIDTs...

กิจกรรมประจำวันที่ 21-25 กันยายน 2563

 พูดคุยความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมกับ บริษัท รอยัล เอสเตท จำกัด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไกรวัฒนวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล....

กิจกรรมประจำวันที่ 13-19 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 บริษัท บางกอกโซล่า พาวเวอร์ จำกัด เข้าพูดคุยความร่วมมือด้านการสนับสนุนโซล่าเซลล์เพื่อทำโครงงานวิจัยชั้นปีที่ 4 กับรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.Link to facebook  ...

กิจกรรมประจำวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563

หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง วิศวลาดกระบัง กับ โรงพยาบาลตำรวจเมื่อวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 คณะอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรม กับคณะผู้บริหาร แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.วิฑูรย์...

กิจกรรมประจำวันที่ 21-25 สิงหาคม 2563

บริษัท นิวเคลียร์ซิสเต็ม จำกัดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เข้าให้คำปรึกษาเรื่องการทดสอบอุปกรณ์สื่อสารกับบริษัท นิวเคลียร์ซิสเต็ม จำกัด ณ ศูนย์ EIDTs TRUELAB Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 10-14 สิงหาคม 2563

บริษัท ฟลีทเซิร์ฟ จำกัดวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี เข้าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทดสอบผลิตภัณฑ์กับบริษัท ฟลีทเซิร์ฟ จำกัด ณ ศูนย์ EIDTs (TRUELAB) Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563

SSN Trading & Service วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ผศ. ดร.ธีรพล โพธิ์พงศ์วิวัฒน์ เเละ ดร.สมภพ ผลไม้ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้คำปรึกษาการทดสอบอุปกรณ์การประหยัดพลังงานของรถยนต์ไฮบริด กับบริษัท SSN TRADING & SERVICE   Link to facebook  ...

กิจกรรมประจำวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563

พูดคุยความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมกับ บริษัท รอยัล เอสเตท จำกัดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พูดคุยความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมกับ บริษัท รอยัล เอสเตท จำกัด ณ...

กิจกรรมประจำวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนวัดหัวคู้ (การอบรมด้านหุ่นยนต์) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ เข้าพูดคุยความร่วมมือและการฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์กับโรงเรียนวัดหัวคู้ ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์   Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2563

ส่งมอบกล่องฆ่าเชื้อ UV-C เพื่อใช้งานจริงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้อำนวยการศูนย์ KRIS และศูนย์ EIDTs มอบผลงานนวัตกรรมกล่องฆ่าเชื้อ UV-C จำนวน 40 กล่อง ซึ่งเป็นผลงานความร่วมมือสร้างนวัตกรรม...

กิจกรรมประจำวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563

สจล. นำนวัตกรรมทางการแพทย์ เข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำทีมโดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และนักวิจัย...

คู่มือผู้ใช้งานนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ดาวน์โหลดคู่มือการใช้นวัตกรรมได้ที่  Click to Downloadห้องความลบดัดแปลง (Modified Negative Pressure Room)ผู้คิดค้นนวัตกรรม   ผศ. ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระเเสง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   คุณสราวุธ...

?? ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย covid-19

?? ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย covid-19เปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อนำมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้านภัยโควิด?? เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 เมษายน 2563รายละเอียดทุนวิจัย คลิกที่นี่ดาวน์โหลด แบบข้อเสนอโครงการ คลิกที่นี่ดาวน์โหลด...

?? ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “60 ปี 60 นวัตกรรมเด่นด้านวิศวกรรม”

?? ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “60 ปี 60 นวัตกรรมเด่นด้านวิศวกรรม”เนื่องในโอกาสคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ครบรอบ 60 ปีในปี พ.ศ. 2563 นี้ จึงได้รวบรวมชิ้นงานนวัตกรรมเด่นด้านวิศวกรรมของแต่ละภาควิชา ในกิจกรรม “60 ปี 60...

หัวข้อโครงงานวิศวกรรมจากภาคอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

สามารถดาวน์โหลด ข้อเสนอโครงงานได้ที่  • แบบเสนอเเนวคิดการจัดทำโครงงานวิศวกรรม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  (.docx)• แบบเสนอเเนวคิดการจัดทำโครงงานวิศวกรรม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ...

กิจกรรมประจำวันที่ 2-6 มีนาคม 2563

กรมศุลกากรวันที่ 2 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร เข้าพูดคุยงานทดสอบกับรองศาสตราจารย์ ดร.ชูวงค์ พงศ์เจรฺิญพาณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ณ ศูนย์ EIDTs Link to facebook   VEGA Instruments Co.,Ltd.เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 VEGA Instruments Co.,Ltd....

60 ปี 60 3D Printer

60 ปี 60 3D printerเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเเละบริการทางวิศวกรรม ได้จัดกิจกรรม "60 ปี 60  3D printer"  โดยได้มอบ 3D printer จำนวน 60 เครื่อง ให้เเต่ละภาควิชา เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน  Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563

Poontavee Painting&Screen Co.,Ltd. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท Poontavee Painting&Screen จำกัด เข้าพูดคุยความร่วมมือ ทำวิจัยกับศูนย์ EIDTs และกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ศูนย์ EIDTs   Link to facebook     การออกแบบอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน...

กิจกรรมประจำวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนจากบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ นัมคณิสรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์...

กิจกรรมประจำวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนจากบริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพูดคุยความร่วมมือและสนับสนุนทุนทำโครงงานนักศึกษากับรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ณ ศูนย์...

กิจกรรมประจำวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563

B-squar thailandเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนจากบริษัท B-squar thailand เข้าพูดคุยการทดสอบกับ ผศ. พลศาสตร์ เลิศประเสริฐ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความมั่นคงประเทศ ศูนย์เครือข่ายของศูนย์ EIDTs ณ ศูนย์ EIDTs Link to facebook   บริษัท เอฟมัก...

กิจกรรมประจำวันที่ 27มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563

KIDs UNIVERSITY "รถแข่งพลังงานลม"เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) เป็นตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กเล็ก หรือ KIDs UNIVERSITY เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในครบรอบ 60 ปี ภายใต้แนวคิด...

กิจกรรมประจำวันที่ 20-24 มกราคม 2563

บริษัท เอ็นไวรอน แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ตัวแทนจากบริษัท เอ็นไวรอน แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัด เข้าร่วมพูดคุยความร่วมมือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ วงศ์รุจิระ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์...

กิจกรรมประจำวันที่ 13-17 มกราคม 2563

คณะกรรมการสภาสถาบัน เยี่ยมชมงาน KIDs Universityเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบันและคณะกรรมการสภาสถาบันเยี่ยมชม KIDs University ซึ่งคณะทำงานของศูนย์ EIDTs เป็นตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์นำเสนอเกี่ยวกับ...

กิจกรรมประจำวันที่ 6-11 มกราคม 2563

Kid Universityเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเเละบริการทางวิศวกรรม เป็นตัวเเทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมวันเด็ก KIDs University ได้เเสดงนวัตกรรมเกี่ยวกับ "พลังงานไฟฟ้าไม่รู้จบจากกังหันน้ำ" และ "รถแข่งพลังงานลม" ให้เเก่เด็ก ๆ ที่เข้าชมงาน  ณ...

กิจกรรมประจำวันที่ 23-27 ธันวาคม 2562

บริษัท SMC จำกัดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ตัวแทนจากบริษัท SMC จำกัด เข้าพูดคุยเพื่อหารือเกี่ยวกับการเซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับรองศาสตราจารย์ ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์...

กิจกรรมประจำวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562

Endress+Hauser (Thailand) Ltd.เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ตัวแทนจากบริษัท Endress+Hauser (Thailand) Ltd. เข้าสวัสดีปีใหม่และพูดคุยความร่วมมือกับรองศาสตราจารย์ ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์...

กิจกรรมประจำวันที่ 9-13ธันวาคม 2562

ความรู้ในการใช้งาน โซล่าเซลล์ เพื่อการประหยัดพลังงานฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 บริษัท แอคคอนเนคชั่น จำกัด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง ความรู้ในการใช้งาน โซล่าเซลล์ เพื่อการประหยัดพลังงานและเทคนิคการกู้เงินผ่าน SME D Bank ขึ้น โดยมี...

กิจกรรมประจำวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562

การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D SCANNER & 3D Printerเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D SCANNER & 3D Printer"...

กิจกรรมประจำวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562

MOU บริษัท สตรอง(ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ บริษัท สตรอง(ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์...

กิจกรรมประจำวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562

บริษัท คิโคเคน จำกัดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงษ์ ชีวิตโสภณ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าให้คำแนะนำ ออกแบบแก้ปัญหาการทำงานของเครื่องจักรด้านอุตสาหกรรมอาหารให้กับบริษัท คิโคเคน จำกัด ณ ศูนย์ EIDTs Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562

MOU TISAวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล....

กิจกรรมประจำวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562

Infrared Thermography Training and Certification Program Level1เมื่อวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) จัดงานอบรม เรื่อง "Infrared Thermography Training and Certification Program Level 1 รุ่น 3"...

กิจกรรมประจำวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562

จักรยานไฟฟ้า รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) มอบจักรยานไฟฟ้าที่ดัดแปลงโดยศูนย์ EIDTs ให้แก่ฝ่ายอาคารและสถานที่เพื่อใช้งานภายใน สจล....

กิจกรรมประจำวันที่ 21-27 ตุลาคม 2562

บริษัท Toyota Tsusho เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ทีมอาจารย์ของภาควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย (1) ศ.ดร.วรากร เกษมสุวรรณ์, (2) ผศ.ดร.กสิน วิเชียรชม และ (3) ผศ.ดร.สุรเดช ตรีไตรลักษณะ และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประกอบด้วย (4) รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง, (5)...

SEA-ABT Project

The joint “EU-SEA Academy for Beverage Technology” (EU-SEA ABT), established by the Erasmus+ Capacity Building project, is an independent organisational frame for a structured and sustainable collaboration between universities and the beverage industry...

กิจกรรมประจำวันที่ 14-18 ตุลาคม 2562

บริษัท ไซจิ ฟู้ด จำกัด ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรม สจล. พูดคุยงานวิจัยกับตัวแทนบริษัท ไซจิ ฟู้ด จำกัด ณ ศูนย์ EIDTS คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.   Link to facebook     สำนักข่าว China...

กิจกรรมประจำวันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2562

บริษัท เอฟมัก (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 บริษัท เอฟมัก (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับโครงการ EHEDG Thailand เเละ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้จัดงานอบรมสัมมนา เรื่อง "Hygienic Equipment Design,...

กิจกรรมประจำวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562

บริษัท SBANG Sustainable Energies Ltd.เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษัท SBANG Sustainable Energies Ltd. เข้าปรึกษาเรื่องการปรับปรุงการเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าชีวมวล กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.ภรณ์เพ็ญ ลภิรัตนากูล และ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวัตร เจริญสุข...

กิจกรรมประจำวันที่ 23-27 กันยายน 2562

ความหวังของคนกำลังสูงวัยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ดร.เทอดศักดิ์ ลิ่วหาทอง หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ ศูนย์เครือข่ายของศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ได้เข้าร่วมงาน Thailand Ageing Strategic Forum 2019 ภายใต้ธีมงาน...

กิจกรรมประจำวันที่ 16-20 กันยายน 2562

Technic Electrical Engineering (Thailand) Co., Ltd. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 บริษัท Technic Electrical Engineering (Thailand) Co., Ltd. เข้าพูดคุยเรื่องการทดสอบกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดเเละควบคุม ณ ศูนย์ EIDTS Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 9-13 กันยายน 2562

บริษัท ABB จำกัด และ บริษัท ไทย ยูเนียน กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 บริษัท เอบีบี จำกัด และบริษัท ไทย ยูเนียน กรุ๊ป จำกัด เข้าพูดคุยความร่วมมือกับรองศาสตราจารย์ ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) และรองศาสตราจารย์...

กิจกรรมประจำวันที่ 2-6 กันยายน 2562

การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D SCANNER & 3D Printerเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D SCANNER & 3D Printer"...

กิจกรรมประจำวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562

บริษัท บี-อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดอน อิศรากร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำทีมคณะผู้บริหารจากบริษัท บี-อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด...

กิจกรรมประจำวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

KMITL Open House 2019 เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) เป็นตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม KMITL Open House 2019 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก   Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), ประเทศอินโอนีเซีย จัดกิจกรรม "Staff Mobility Program 2019" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน...

กิจกรรมประจำวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562

Huaian College of information Technology, China เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Huaian College of information Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการประดิษฐ์กรรม (Fabrication Laboratory: FABLAB)...

กิจกรรมประจำวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562

การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D SCANNER & 3D Printerเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D SCANNER & 3D Printer"...


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US