ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม

Engineering Innovative Development and Technology Services (EIDTs)

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมประจำวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563

ให้คำปรึกษางานวิจัย เรื่อง การยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร (หลอดทานได้) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย เรื่อง การยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร (หลอดทานได้)...

เปิดให้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่มีสมรรถนะสูง

เปิดบริการแล้ว เปิดให้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่มีสมรรถนะสูง (Field Emission Scanning Electron Microscope) สามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิว ขนาด รูปร่างของอนุภาค และลักษณะการกระจายของเฟสในโครงสร้างจุลภาค เป็นต้น...

กิจกรรมประจำวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563

 พูดคุยความร่วมมือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (หมูแดง) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร(หมูแดงกับผู้ประกอบการ ณ ศูนย์ EIDTs...

กิจกรรมประจำวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563

ให้คำปรึกษางานวิจัย เรื่อง การยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร (หลอดทานได้) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย เรื่อง การยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร (หลอดทานได้)...

เปิดให้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่มีสมรรถนะสูง

เปิดบริการแล้ว เปิดให้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่มีสมรรถนะสูง (Field Emission Scanning Electron Microscope) สามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิว ขนาด รูปร่างของอนุภาค และลักษณะการกระจายของเฟสในโครงสร้างจุลภาค เป็นต้น...

กิจกรรมประจำวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563

 พูดคุยความร่วมมือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (หมูแดง) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร(หมูแดงกับผู้ประกอบการ ณ ศูนย์ EIDTs...

กิจกรรมประจำวันที่ 21-25 กันยายน 2563

 พูดคุยความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมกับ บริษัท รอยัล เอสเตท จำกัด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไกรวัฒนวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล....


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US