Fabrication Laboratory

ห้องปฏิบัติการประดิษฐกรรม เป็นศูนย์บริการขนาดเล็กที่ให้บริการเเก่บุคลากรเเละนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยใช้แนวคิดทางการศึกษาที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เน้นการเรียนรู้ผ่านทางการประดิษฐ์นวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือการผลิตที่ช่วยให้สามารถสร้างชิ้นงานต้นแบบที่มีความซับซ้อนและบูรณาการศาสตร์ทางวิศวกรรมที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี

  • เครื่องมือที่เปิดให้บริการ
    • เครื่องพิมพ์สามมติ (3D Printer)
    • เครื่องเลเซอร์
  • สถานที่ติดต่อ
    • ชั้น 1 อาคาร อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

VDO การใช้งานของเครื่องภายใน Fabrication Laboratory

เครื่อง Laser Cut

วิธีลงโปรแกรม AutoLaser ใช้ใน FABLAB KMITL

LASER TUTORIAL

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

การเตรียมไฟล์ก่อนพิมพ์สามมิติ 

เครื่องพิมพ์สามมิติ AURORA A5

การใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ MICROMAKE D1


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US