Fabrication Laboratory

ห้องปฏิบัติการประดิษฐกรรม เป็นศูนย์บริการขนาดเล็กที่ให้บริการเเก่บุคลากรเเละนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยใช้แนวคิดทางการศึกษาที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เน้นการเรียนรู้ผ่านทางการประดิษฐ์นวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือการผลิตที่ช่วยให้สามารถสร้างชิ้นงานต้นแบบที่มีความซับซ้อนและบูรณาการศาสตร์ทางวิศวกรรมที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี

 • หัวหน้าศูนย์
  • รศ. ดร.ทวีพล  ซื่อสัตย์
 • เครื่องมือที่เปิดให้บริการ
  • เครื่องถ่ายภาพสามมติ (3D Scanner)
  • เครื่องพิมพ์สามมติ (3D Printer)
  • เครื่องกัดโลหะอัตโนมัติ (Milling CNC)
  • เครื่องกลึงโลหะ (Lathe)
  • เครื่องมืออื่น ๆ
 • สถานที่ติดต่อ
  • ชั้น 1 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การบริการของศูนย์ FABLAB


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US