ศูนย์วิจัยวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานเเละสิ่งเเวดล้อม

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานเเละสิ่งเเวดล้อม

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานเเละสิ่งเเวดล้อม เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม Our services ประยุกต์ใช้เเบบจำลองเชิงตัวเลขขั้นสูง (Advanced numerical modelling)...
ศูนย์อุตสากรรมก่อสร้างและความปลอดภัย

ศูนย์อุตสากรรมก่อสร้างและความปลอดภัย

Construction Industries and Safety Center เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมก่อสร้าง การทดสอบในด้านต่าง ๆ เช่น บริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุทางวิศวกรรมต่าง ๆ ทั้งในห้องปฏิบัติการและการทดสอบในสนาม บริการตรวจสอบโครงสร้าง ให้ข้อแนะนำในการออกแบบพร้อมข้อแก้ไข...
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอาหาร

ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอาหาร

Food Engineering Excellent Center (FEEC) เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านวิศวกรรมอาหาร ได้เเก่ การออกแบบเครื่องจักรกล, การออกเเบบกระบวนการผลิตในการแปรรูปอาหาร, การทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น Our services ดำเนินงานทดสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร...
ศูนย์วิศวกรรมและการออกแบบตามหลักสุขลักษณะแห่งสหภาพยุโรป (ประเทศไทย)

ศูนย์วิศวกรรมและการออกแบบตามหลักสุขลักษณะแห่งสหภาพยุโรป (ประเทศไทย)

European Hygienic Engineering and Design (EHEDG Thailand) เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบโรงงานอาหารและยาตามหลักสุขลักษณะ, การออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารและยาตามหลักสุขลักษณะ และวิศวกรรมการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ เช่น ระบบอากาศ ระบบไฟฟ้า...
ศูนย์เพิ่มผลผลิตแบบชงโค

ศูนย์เพิ่มผลผลิตแบบชงโค

Chongko Productivity Center เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ งานให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิต, การประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร, การประเมินประสิทธิภาพเชิงพลังงานในกระบวนการผลิต เเละการพัฒนาระบบการเฝ้าตรวจสภาวะอัจฉริยะ Our services...


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US