ศูนย์วิศวกรรมและการออกแบบตามหลักสุขลักษณะแห่งสหภาพยุโรป (ประเทศไทย)

ศูนย์วิศวกรรมและการออกแบบตามหลักสุขลักษณะแห่งสหภาพยุโรป (ประเทศไทย)

European Hygienic Engineering and Design (EHEDG Thailand) เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบโรงงานอาหารและยาตามหลักสุขลักษณะ, การออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารและยาตามหลักสุขลักษณะ และวิศวกรรมการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ เช่น ระบบอากาศ ระบบไฟฟ้า...
กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ศูนย์นวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำโดย ดร. เทอดศักดิ์ ลิ่วหาทอง หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ พร้อม รศ.ดร. ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ และ ผศ.ดร.กิติพล ชิตสกุล ภาควิชาวิศวกรรมชีวการเเพทย์...
บริษัท เอบีบี (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เอบีบี (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย คณบดี รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รศ.ดร. นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์ EIDTs รศ.ดร. ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs รศ.ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล รองคณบดี และ รศ.ดร. อุมา ศรีบุญเรือง รองคณบดี ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้าน Robotic...
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ EHEDG Thailand ภายใต้ศูนย์ EIDTs ได้จัดอบรมในหัวข้อ “การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะ” ให้กับบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) โดยมี รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs...
บริษัท ฟู้ด เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท ฟู้ด เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 4 มกราคม 2561 บริษัท ฟู้ด เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เข้าปรึกษาการจัดสัมมนาเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องจักรที่ถูกสุขลักษณะเเละการสอบเทียบเครืองมือวัด กับ รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค และ รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ หัวหน้าและรองหัวหน้าศูนย์ EIDTs ณ ศูนย์ EIDTs อาคาร...


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US