อุปกรณ์สนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อจัดทำโครงงานวิศวกรรม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

อุปกรณ์สนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อจัดทำโครงงานวิศวกรรม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

บริษัท บางกอกเคเบิ้ล จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์ ได้แก่ สายไฟประเภทต่าง ๆ และแผงโซล่าเซลล์ เพื่อใช้ทำงานวิจัยในระดับชั้น ปริญญาตรี โท และเอก เปิดให้อาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของบริษัท สถานะ: เปิดรับข้อเสนอโครงการ       Endress+Hauser (Thailand)...


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US