News and Activities

 

กิจกรรมประจำวันที่ 29 เมษายน 3 พฤษภาคม 2562

BIG C SuperCenter Public Co.,LTD. วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำทีมผู้บริหารของบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม...

กิจกรรมประจำวันที่ 22-26 เมษายน 2562

วันที่ 25-26 เมษายน 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมให้กับบริษัทเเละผู้ประกอบการที่สนใจทางด้านวิศวกรรม ณ งาน KMITL Engineering Project Day 2019...

กิจกรรมประจำวันที่ 25-29 มีนาคม 2562

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาดูงาน FABLABวันที่ 25 มกราคม 2562 ดร.รัฐชัย ชาวอุทัย และ ดร.สุเมฆ วิศยทักษิณ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล....

กิจกรรมประจำวันที่ 18-22 มีนาคม 2562

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก วันที่ 20 มี.ค. 62 เวลา 13.30 น. พ.อ สมบุญ. เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) /หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม สจล. โดยมี รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ. รองอธิการบดี สจล.ให้การต้อนรับ...

กิจกรรมประจำวันที่ 4-8 มีนาคม 2562

การอบรม EHEDG Basic Course on Hygienic Design รุ่นที่ 4วันที่ 6-7 มีนาคม 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้จัดอบรม หลักสูตร EHEDG Basic Course on Hygienic Design รุ่นที่ 4 โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก EHEDG...

กิจกรรมประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 1 มีนาคม 2562

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ. ดร.สุรัตน์ อารีรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี นำคณะบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ EIDTs และ FABLAB ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.   Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมการใช้3D Printer และ Laser cutting เบื้องต้น รุ่น 20 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ fabrication laboratory (FABLAB) ได้จัดอบรม เรื่อง การใช้เครื่องพิมพ์วัตถุสามมิติและ laser cutting เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ณ ศูนย์ eidts คณะวิศวกรรมศาสตร์...

กิจกรรมประจำวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมการใช้ 3D Printer และ Laser cutting เบื้องต้น รุ่น 14วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ fabrication laboratory (FABLAB) ได้จัดอบรม เรื่อง การใช้เครื่องพิมพ์วัตถุสามมิติและ laser cutting เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ณ ศูนย์ eidts คณะวิศวกรรมศาสตร์...

กิจกรรมประจำวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมการใช้ 3D Printer และ Laser cutting เบื้องต้น รุ่น 14 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ fabrication laboratory (FABLAB) ได้จัดอบรม เรื่อง การใช้เครื่องพิมพ์วัตถุสามมิติและ laser cutting เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ณ ศูนย์ eidts คณะวิศวกรรมศาสตร์...

กิจกรรมประจำวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมการใช้ 3D printer และ laser cutting เบื้องต้น รุ่น 12 วันที่ 28 มกราคม 2562 ศูนย์ fabrication laboratory (FABLAB) ได้จัดอบรม เรื่อง การใช้เครื่องพิมพ์วัตถุสามมิติและ laser cutting เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ณ ศูนย์ eidts คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล....

กิจกรรมประจำวันที่ 21-25 มกราคม 2562

National Institute of Technology Kitakyushu Collegeวันที่ 23 มกราคม 2562 รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์ EIDTs เเละ รศ. ดร.ทวีพล  ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs พร้อมด้วยอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ คุณ Hideaki Aburatani อาจารย์จาก National Institute of...

กิจกรรมประจำวันที่ 14-18 มกราคม 2562

บริษัท เอบีบี จำกัด วันที่ 15 มกราคม 2562 บริษัท เอบีบี จำกัด เข้ามาสวัสดีปีใหม่เเละเข้าหารือเรื่องการจัดสัมมนาร่วมกับศูนย์ EIDTs ในปี 2562 ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Link to facebook To approve a single suggestion,...

ประชาสัมพันธ์ “แพ็กเกจให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม”

ประชาสัมพันธ์ “แพ็กเกจให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม” ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรมเปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมเข้ามาปรึกษาปัญหาทางวิศวกรรมกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ค่าเข้าร่วมโครงการ 10,000...

กิจกรรมประจำวันที่ 24-28 ธันวาคม 2561

บริษัท เอ็นเดรส แอนด์ เฮาเซอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ 25 ธันวาคม 2561 บริษัท เอ็นเดรส แอนด์ เฮาเซอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้ามาสวัสดีปีใหม่และเข้าหารือแผนการร่วมงานกับศูนย์ EIDTS ในปี พ.ศ. 2562 โดยมี รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์ EIDTs และรศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์...

กิจกรรมประจำวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561

บริษัท วันธิง จำกัด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมฯ (EIDTs) รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ เเละ คุณสมนึก ศิริจรัสวงศ์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs ได้สัมภาษณ์โครงการวิจัยเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์...

กิจกรรมประจำวันที่ 10-14 ธันวาคม 2561

สัมภาษณ์โครงการวิจัยเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมฯ (EIDTs) รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ เเละ คุณสมนึก ศิริจรัสวงศ์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs ได้สัมภาษณ์โครงการวิจัยเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์...

กิจกรรมประจำวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561

Technical Interchange Meeting for ASEAN Regional Basic Research (TIM 2018) วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 รศ. ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นประธานเปิดงาน Technical Interchange Meeting for ASEAN Regional...

กิจกรรมประจำวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561

บริษัท เอบีบี จำกัด วันที่ 15,16, เเละ 19 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ Fabication Laboratory เชิญบริษัท เอบีบี จำกัด มาอบรมให้ความรู้ทางด้านหุ่นยนต์เชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Link to facebook Certified Support...

กิจกรรมประจำวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561

KANTO KONGOKI INDUSTRIAL CO.,LTD วันที่ 15-16 พฤศจิกายน KANTO KONGOKI INDUSTRIAL CO.,LTD บริษัทผลิตเครื่องผสมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เรียนเชิญ รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค เเละ รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ หัวหน้าศูนย์เเละที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs เข้าร่วมงานครบรอบบริษัท 100 ปี...

กิจกรรมประจำวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2561

บริษัท เอบีบี จำกัด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ตุลาคม 2561 รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมเเละบริการทางวิศวกรรม (EIDTS) เเละ รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTS คุยงานวิจัยร่วมกับ บริษัท เอบีบี จำกัด ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2561

บริษัท พาณิชย์ เเพ็คเกจ จำกัด วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ผศ. ดร.วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ หัวหน้าศูนย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์ ให้คำปรึกษางานวิจัยกับ บริษัท พาณิชย์ เเพ็คเกจ จำกัด ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Link to Facebook บริษัท เอบีบี จำกัด...

กิจกรรมประจำวันที่ 22-26 ตุลาคม 2561

Hoverboard Wheelchair อัจฉริยะ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ เเละนางสาวเมธินี สงไทย ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม ได้ไปออกรายการ "คุยข่าวเมาท์กับหมอ" ช่อง Rama channel true 42 เพื่อเเสดงนวัตกรรม “โฮเวอร์บอร์ด วีลแชร์” พาหนะเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย...

กิจกรรมประจำวันที่ 16-20 ตุลาคม 2561

งานอบรมสัมมนา "การบริหารสัญญาก่อสร้าง" วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ เเละ รศ. ดร.นันทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การบริหารสัญญาก่อสร้าง" ณ มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต Link to facebook  ...

กิจกรรมประจำวันที่ 8-13 ตุลาคม 2561

ให้คำปรึกษาการทำวิจัยกับ ผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ผศ. ดร.ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้คำปรึกษาการทำวิจัยกับ ผู้ประกอบการ ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.   Engineering  Expo 2018 วันที่ 11 ถึง...

กิจกรรมประจำวันที่ 1-5 ตุลาคม 2561

บริษัท อัลฟ่า แลบอราทอรี่ จำกัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ผศ. ดร.ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ เเละ ผศ. ดร.เจษฎา ชัยโฉม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้คำปรึกษาการทำวิจัยกับ บริษัท อัลฟ่า แลบอราทอรี่ จำกัด ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 24-28 กันยายน 2561

EIDTS ร่วมเเสดงผลงานในการแถลงข่าวการจัดงาน วิศวะ ’61 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ศูนย์ EIDTS ได้นำผลงานวิจัย ได้เเก่ Hoverboard Wheelchair, Low cost 3D Printer, เครื่องขึ้นรูปจานใบไม้, สายรัดข้อมือเพื่อวัดระดับสมาธิในการเรียนและแอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนกรณีฉุกเฉิน...

กิจกรรมประจำวันที่ 17-21 กันยายน 2561

บริษัท โคโค่ แพนเน็ต (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ผศ.ดร.เจษฎา ชัยโฉม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้คำปรึกษาการทำวิจัยกับ บริษัท โคโค่ แพนเน็ต (ประเทศไทย) จำกัด ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. Link to Facebook บริษัท...

กิจกรรมประจำวันที่ 10-14 กันยายน 2561

SAS Software (Thailand) Co. LTD. วันที่ 13 กันยายน 2561 รศ. ดร. นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTS) รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTS พูดคุยความร่วมมือระบบซอฟเเวร์กับ SAS Software (Thailand) Co. LTD. ณ ศูนย์ EIDTS...

กิจกรรมประจำวันที่ 3-7 กันยายน 2561

จัดทำงานวิจัยร่วมกับบริษัท ซีพีแรม จำกัด วันที่ 5 กันยายน 2561 ผศ. ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระเเสง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร ให้คำปรึกษาและจัดทำงานวิจัยร่วมกับบริษัท ซีพีแรม จำกัด ณ ศูนย์ EIDTS คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. Link to Facebook วิทยากรในงานสัมมนา Secure your...

กิจกรรมประจำวันที่ 27-31 สิงหาคม 2561

บริษัท เอฟมัก (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 รศ. ดร. นวภัทรา หนูนาค และ รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ หัวหน้าศูนย์ และที่ปรึกษาศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTS) พูดคุยความร่วมมือกับบริษัท เอฟมัก (ประเทศไทย) จำกัด ณ ศูนย์ EIDTS คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล....

กิจกรรมประจำวันที่ 14-17 สิงหาคม 2561

บริษัท เเม่ศรีเรือน ขนมครกเเละขนมไทย จำกัด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้คำปรึกษาการทำวิจัยกับ บริษัท เเม่ศรีเรือน ขนมครกเเละขนมไทย จำกัด ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561

บริษัท เอฟมัก (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 บริษัท FMAK (THAILAND) CO., LTD เข้าหารือเรื่องการจัดอบรมด้าน Hygienic Maintenance กับ รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค และ รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ประธาน โครงการ EHEDG Thailand...

กิจกรรมประจำวันที่ 31กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561

อบรม Laser Cutting เเละ 3D Printer รุ่น 8 เมื่อวันที่ 31กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2561 ศูนย์ FABLAB ได้จัดอบรม เรื่อง Laser Cutting เเละ 3D Printer ให้กับนักศึกษาเเละบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ณ ศูนย์ Eidts คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. Link to facebook บริษัท คอมกราฟ จำกัด...

กิจกรรมประจำวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561

จัดฝึกอบรมสุขลักษณะที่ดีของการให้บริการอาหารในที่ชุมชน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ EIDTs จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง "สุขลักษณะที่ดีของการให้บริการอาหารในที่ชุมชน" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์...

โครงการพลังงานแห่งอนาคตเเละโครงการประกวดจักรยานไฟฟ้า ในงาน Engineering Expo 2018

กติกาโครงการพลังงานแห่งอนาคต  ใบสมัครการประกวด KMITL innovative award 2018 พลังงานอนาคต กติกาโครงการจักรยานไฟฟ้า ใบสมัครการประกวด KMITL innovative award 2018...

ประชาสัมพันธ์งานวิจัย

ประกาศ ด่วน !!!  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบราง ภายใต้โครงการศูนย์วิจัยพัฒนา ทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561  รายละเอียดที่...

กิจกรรมประจำวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561

ประชุมการจัดอบรมสัมมนา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 บริษัท วีก้า อินสตรูเมนเทชั่น คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าพูดคุยกับ รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค เเละรศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ หัวหน้าศูนย์เเละที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs เพื่อกำหนดหัวข้อสำหรับการจัดอบรม...

กิจกรรมประจำวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561

งานอบรม Laser Cutting เเละ 3D Printer เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ทางศูนย์ FAB LAB ได้จัดอบรมเรื่อง การใช้งาน Laser Cutting เเละเครื่อง 3D Printer เพื่อเตรียมพร้อมให้บริการเเก่บุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561

บริษัท มายด์ เฮ็ลท์เเคร์ จำกัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 บริษัท มายด์ เฮ็ลท์เเคร์ จำกัด เข้ามาพูดคุยความร่วมมือกับ รศ. ดร.สุรัตน์ อารีรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์ และ รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs ณ ศูนย์...

กิจกรรมประจำวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561

FOOMA JAPAN 2018 ในวันที่ 12 -14 มิถุนายน 2561  รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์ EIDTs และ รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน FOOMA JAPAN 2018  ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการ Tokyo Big Sight ประเทศณี่ปุ่น Link to Facebook...

กิจกรรมประจำวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561

หัวหน้าศูนย์วิจัยเเละออกเเบบงานสร้างสรรค์ RCDC เมื่อวันที่  6  มิถุนายน 2561 คุณสุชญา จิรารุจิรดา หัวหน้าศูนย์วิจัยเเละออกเเบบงานสร้างสรรค์ RCDC คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ เเละคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมเเละขอรับคำปรึกษาการดำเนินการของศูนย์พัฒนานวัตกรรมเเละบริการทางวิศวกรรม (EIDTS)...

กิจกรรมประจำวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561

จัดเเสดงผลงานวิจัยเด่นของคณะวิศวกรรม ภายในงานประชุมสภาสถาบัน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ทางศูนย์พัฒนานวัตกรรมเเละบริการทางวิศวกรรม ได้จัดเเสดงผลงานวิจัยเด่นของคณะวิศวกรรม ภายในงานประชุมสภาสถาบัน 5/2561 โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานการประชุม ณ...

กิจกรรมประจำวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561

   ศูนย์นวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ดร.เทอดศักดิ์ ลิ่วหาทอง หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับเชิญให้นำโชว์ที่งาน “เมืองเป็นมิตรของคนสูงวัย นวัตกรรมยุคใหม่ 4.0” ณ โรงแรม รามา การ์เดนท์ กรุงเทพ Link...

กิจกรรมประจำวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2561

เยี่ยมชมศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 คุณกำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสแอนด์พี จำกัด เเละคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมและพูดคุยความร่วมมือกับศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) โดยได้รับการต้อนรับจาก รศ. ดร.นวภัทรา...

กิจกรรมประจำวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561

งานอบรม Technology Sharing Day for Food & Beverage โดย ศูนย์วิศวกรรมและการออกแบบตามหลักสุขลักษณะแห่งสหภาพยุโรป (ประเทศไทย) วันที่ 7,8,10 เเละ 11 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ EHEDG Thailand ร่วมกับ บริษัท เอ็นเดรส แอนด์ เฮาเซอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดงานอบรม Technology...

เทคนิคการถอดแบบโครงสร้างและการตรวจสอบ

วันที่ 28 เมษายน 2561 ผศ. สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดการอบรมในหลักสูตร Engineering Cost ให้กับ บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัดในหัวข้อเรื่อง "เทคนิคการถอดแบบโครงสร้างและการตรวจสอบ" ของฝ่ายประมาณราคา ณ ห้องประชุมริมน้ำ ลาดกระบัง  ...

Safety by design instrument

วันที่ 28 เมษายน 2561 ศูนย์เชี่ยวชาญเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท Endress+Hauser Thailand จัดอบรมพิเศษเรื่อง Safety by design ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก คุณจรรยภรณ์ สัจจินานนท์ และ Mr. Kartikeyan Chellappan เป็นวิทยากร Link to...

การประชุมศูนย์เครือข่ายของศูนย์ EIDTs

ในวันที่ 26 เมาายน 2561 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเเละบริการทางวิศวกรรมได้จัดประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อกำหนดเเนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Link to...


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US