ห้องปฏิบัติการและวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

รับการทดสอบดังต่อไปนี้

  • ทดสอบการปนเปื้อน การต้านเชื้อ และการฆ่าเชื้อ ของผลิตภัณฑ์ที่มีสถานะของแข็ง ของเหลว และก๊าซ รวมทั้งพื้นผิวของผลิตภัณฑ์
  • ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือแพทย์

ช่องทางการติดต่อ

โทร:02-329-8344-5, 02-329-8186, 063-479-6840

Email: ee@kmitl.ac.th, eidts@kmitl.ac.th
Website: www.ee.kmitl.ac.th

ดาวน์โหลด


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US