Food Inno Service Center

เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา ทดสอบ และวิจัยนวัตกรรมอาหารแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารระบบ SMEs ครบวงจร รวมถึงวิจัยนวัตกรรมแปรรูปผลไม้เขตร้อนมูลค่าสูงสำหรับเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เเละเป็นโรงงานต้นแบบแห่งการเรียนรู้กระบวนการแปรรูปอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ด้านกระบวนการทำแห้ง กระบวนการแช่เยือกแข็ง กระบวนการผลิตเครื่องดื่ม และกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน

 • หัวหน้าศูนย์
  • ผศ. ดร.พิมพ์เพ็ญ    พรเฉลิมพงศ์
 • สถานที่ติดต่อ
  • ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
  • ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอาหาร ชั้น 3 อาคารโรงอาหาร 3
  • อาคารโรงงานต้นแบบแห่งการเรียนรู้ (FACTory Classroom) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • การติดต่อ
  • โทรศัพท์: 02-329-8356-8 หรือ 095 909 0488
  • โทรสาร: 02-329-8356-8 ต่อ 13
  • E-mail: pornchaloem.food@gmail.com
  • Facebook: KMITL FACTory Classroom


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US