ศูนย์วิจัยวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานเเละสิ่งเเวดล้อม

เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

Our services

  • ประยุกต์ใช้เเบบจำลองเชิงตัวเลขขั้นสูง (Advanced numerical modelling) เพื่อตรวจสอบการออกเเบบทางวิศวกรรม (Engineering Assessment), การวิเคราะห์สเถียรภาพเเละการใช้งาน (Safety and Serviceability) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและเสริมความแข็งแรงรวมถึงการป้องกันความเสียหายจากภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหวของระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน, ระบบรางรถไฟฟ้าความเร็วสูง อุโมงค์ เขื่อน และ อื่นๆ
  • บูรณาการองค์ความรู้ทาง Internet of Things (IOT) และ โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks) เพื่อการตรวจวัดแบบเวลาจริง (Real-time monitoring) ของพฤติกรรมระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงระบบ เตือนภัยภิบัติล่วงหน้า (Early warning system
  • บูรณาการองค์ความรู้ทางชีววิศวกรรม (Bio Engineering) เพื่อการพัฒนาวัสดุชีวภาพ เช่น พืชและแบคทีเรีย เป็นวัสดุทดแทน (Sustainable substitutes) ในก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการบำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

หัวหน้าศูนย์

  • ผศ. ดร.วิรุฬห์  คำชุม

สถานที่ติดต่อ

  • ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

การติดต่อ


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US