ศูนย์วิจัยแอสฟัลท์เทคโนโลยี (TRCAT)

เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านแอสฟัลท์เทคโนโลยี สามารถให้การสนับสนุนให้กับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานด้านวัสดุแอสฟัลท์และการตรวจสอบความเสียหายทางถนนทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ หน่วยงานทางถนน หน่วยงานที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร (NGO) สถาบันการศึกษา นักวิจัย และนิสิต/นักศึกษา

Our services

  • การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของแอสฟัลท์ (modified asphalt research) เช่น การเพิ่มคุณสมบัติการไหลของแอสฟัลท์โดยใส่ polymer การใช้ waste material ในการเพิ่มคุณสมบัติแอสฟัลท์ การใช้ผง biomass เช่น กากอ้อย ขุยมะพร้าว ในการเพิ่มคุณสมบัติมาสติก (asphalt mastic) การเพิ่มคุณสมบัติโดยใช้ยางพาราที่เหมาะสม
  • การตรวจสอบความเสียหายทางถนน
  • การฝึกอบรมและการสัมนา
  • ที่ปรึกษา
  • บริการการทดสอบวัสดุแอสฟัลท์ (ยางมะตอย)

หัวหน้าศูนย์

  • ดร.ปรีดา จาตุรพงศ์

สถานที่ติดต่อ

  • ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

การติดต่อ


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US