Plastics Engineering Center

เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับออกแบบและพัฒนาชิ้นงานพลาสติกและวัสดุประกอบพลาสติก, การวิจัยและพัฒนาการขึ้นรูปพลาสติก, การวิเคราะห์การขึ้นรูปพลาสติกด้วยวิธีการอัด เเละการให้คำปรึกษาด้านการขึ้นรูปและการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก

  • หัวหน้าศูนย์
    • ผศ. ดร.วิภู  ศรีสืบสาย
  • สถานที่ติดต่อ
    • วิศวกรรมอุตสาหการ
    • โทรศัพท์: 02-329-8339
    • E-mail: wipoo.sr@kmitl.ac.th


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US