Construction Industries and Safety Center

เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมก่อสร้าง การทดสอบในด้านต่าง ๆ เช่น บริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุทางวิศวกรรมต่าง ๆ ทั้งในห้องปฏิบัติการและการทดสอบในสนาม บริการตรวจสอบโครงสร้าง ให้ข้อแนะนำในการออกแบบพร้อมข้อแก้ไข บริการเผยแพร่ความรู้ในในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทดสอบ เป็นต้น

  • หัวหน้าศูนย์
    • ผศ. ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร
  • สถานที่ติดต่อ
    • ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US