บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนจากบริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพูดคุยความร่วมมือและสนับสนุนทุนทำโครงงานนักศึกษากับรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ณ ศูนย์ EIDTs

 
 
SBANG Sustainable Energies Ltd.

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท SBANG Sustainable Energies Ltd. เข้าปรึกษาเรื่องการปรับปรุงการเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าชีวมวล กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.ภรณ์เพ็ญ ลภิรัตนากูล และ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวัตร เจริญสุข อาจารย์ประจำภาควิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ณ ศูนย์ EIDTs

 
 
พูดคุยหารือความร่วมมือบริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด และ บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนจากบริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด และ บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพูดคุยหารือความร่วมมือกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (ศูนย์ EIDTs) ณ ศูนย์ EIDTs

 
 
อบรมการใช้3D Printer และ Laser cutting เบื้องต้น รุ่น 29

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ fabrication laboratory (FABLAB) ได้จัดอบรม เรื่อง การใช้เครื่องพิมพ์วัตถุสามมิติและ laser cutting เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยมีนายอำนรรฆ มงคลชัยสิทธิ์ วิศวกรประจำศูนย์ฯ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ eidts คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 
 
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประกอบ 3D Print

เมื่อวันที่ 7 และ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จากภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม ได้รับมอบหมายให้เข้าประกอบเครื่องพิมพ์สามมิติ ที่ได้รับการสนับสนุนมาจากสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อส่งมอบให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้การปฏิบัติจริงในการจัดทำชิ้นงานต้นแบบ ภายใต้ “โครงการสนับสนุนเครื่องพิมพ์สามมิติเพื่อการศึกษา” โดยมีนายอำนรรฆ มงคลชัยสิทธิ์ วิศวกรประจำศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล ณ ศูนย์ EIDTs และจะส่งมอบให้ภาควิชาต่าง ๆ ในลำดับถัดไป

 
 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US