MOU TISA

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และอาจารย์เมธา สุวรรณสาร นายกสมาคม TISA เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร 6 ชั้น

 
 
B-squar thailand

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนจากบริษัท B-squar thailand เข้าพูดคุยการทดสอบกับ ผศ. พลศาสตร์ เลิศประเสริฐ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความมั่นคงประเทศ ศูนย์เครือข่ายของศูนย์ EIDTs ณ ศูนย์ EIDTs

 
 
ศูนย์วิจัยวิศวกรรมความร้อนประยุกต์

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวัตร เจริญสุข หัวหน้าศูนย์วิจัยวิศวกรรมความร้อนประยุกต์ ศูนย์เครือข่ายของศูนย์ EIDTs เข้าร่วมพูดคุยการจัดทำวิจัยกับรองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล แจ้งชัด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และบริษัท ณ ศูนย์ EIDTs

 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US