Technic Electrical Engineering (Thailand) Co., Ltd.
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 บริษัท Technic Electrical Engineering (Thailand) Co., Ltd. เข้าพูดคุยเรื่องการทดสอบกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดเเละควบคุม ณ ศูนย์ EIDTS
 
บริษัท B-squar thailand
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ตัวแทนจากบริษัท B-squar thailand เข้าพูดคุยการทดสอบกับ ผศ. พลศาสตร์ เลิศประเสริฐ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความมั่นคงประเทศ ศูนย์เครือข่ายของศูนย์ EIDTs ณ ศูนย์ EIDTs

 
บริษัท AA Plus Group
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ตัวแทนจากบริษัท AA Plus Group ได้เข้าพูดคุยเรื่องการทดสอบพัดลมระบายอากาศกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรชาติ สุวรรณงาม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs)

 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US