Endress+Hauser (Thailand) Ltd.

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ตัวแทนจากบริษัท Endress+Hauser (Thailand) Ltd. เข้าสวัสดีปีใหม่และพูดคุยความร่วมมือกับรองศาสตราจารย์ ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs ณ ศูนย์ EIDTs

 
บริษัท อัลฟ่า อินดัสเทรียล จำกัด

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรชาติ สุวรรณงาน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมกับตัวแทนจากบริษัท อัลฟ่า อินดัสเทรียล จำกัด ณ ศูนย์ EIDTs

 
 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US