การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D SCANNER & 3D Printer
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D SCANNER & 3D Printer” ผู้ที่สนใจในการทำชิ้นงานต้นแบบ และ “การอบรมการใช้3D Printer และ Laser cutting เบื้องต้น” ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยมีนายอำนรรฆ มงคลชัยสิทธิ์ วิศวกรประจำศูนย์ EIDTs เป็นวิทยากรให้การบรรยาย ณ ศูนย์ EIDTs
Factory Classroom
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมอาหาร (Food Inno Service Center) ภายใต้ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ให้คำปรึกษาการทำวิจัยกับผู้ประกอบการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
การออกแบบ LED Lighting และเทคโนโลยี Sensor สำหรับ Smart City
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ผลไม้ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมมือกับบริษัท อินฟินีออน เทคโนโลยีส์ จำกัด ภายใต้ข้อตกลงทางวิชาการ จัดงานสัมมนาเชิงเทคนิคเรื่อง การออกแบบ LED Lighting และเทคโนโลยี Sensor สำหรับ Smart City ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US