การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D SCANNER & 3D Printer

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D SCANNER & 3D Printer” ผู้ที่สนใจในการทำชิ้นงานต้นแบบ โดยมีนายอำนรรฆ มงคลชัยสิทธิ์ วิศวกรประจำห้องปฏิบัติการประดิษฐ์กรรม (FABLAB) เป็นวิทยากรให้การบรรยาย ณ ศูนย์ EIDTs โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU) จากสภาวิศวกร

 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US