กรมศุลกากร

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร เข้าพูดคุยงานทดสอบกับรองศาสตราจารย์ ดร.ชูวงค์ พงศ์เจรฺิญพาณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ณ ศูนย์ EIDTs

 
 
VEGA Instruments Co.,Ltd.

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 VEGA Instruments Co.,Ltd. เข้าพูดคุยความร่วมมือกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ณ ศูนย์ EIDTs

 
 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US