บริษัท เอ็นไวรอน แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ตัวแทนจากบริษัท เอ็นไวรอน แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัด เข้าร่วมพูดคุยความร่วมมือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ วงศ์รุจิระ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs ณ ศูนย์ EIDTs

 
การอบรมเรื่อง “สแตนเลสสตีลในงานอุตสาหกรรม”
 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรมได้จัดการอบรมเรื่อง “สแตนเลสสตีลในงานอุตสาหกรรม” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ชัยโฉม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และคุณวรปัญญา สุธานุภาพวุฒิ คณะกรรมการโครงการ EHEDG Thailand เป็นวิทยากรให้การบรรยาย ณ บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จังหวัดนครปฐม

 
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คุยงานวิจัยกับศูนย์วิจัยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี สำหรับผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร โดยมี ศ. ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์, ผศ.ดร.จิราพร ศรีภิญโยวณิชย์ จงยิ่งเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เเละ ผศ.ดร.เอกพงษ์ ชีวิตโสภณ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 
บริษัท อีซียูช็อป 1 จำกัด

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ตัวแทนจากบริษัท อีซียูช็อป 1 จำกัด เข้าปรึกษาการทดสอบอุปกรณ์กับศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม โดยมีนางสาวเมธินี สงไทย วิศวกรประจำศูนย์ EIDTs ให้การต้อนรับ

กลุ่มบริษัทสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ตัวแทนจากกลุ่มบริษัทสมบูรณ์เข้าสวัสดีปีใหม่และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) และศูนย์ปฏิบัติการประดิษฐ์กรรม (FABLAB) โดยมีนางสาวเมธินี สงไทย วิศวกรประจำศูนย์ให้การต้อนรับ

บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ดร.พัชรี กิตติสุบรรณ หัวหน้าศูนย์ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด เข้าสวัสดีปีใหม่และพูดคุยความร่วมมือกับนางสาวเมธินี สงไทย วิศวกรประจำศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs)

อบรมการใช้3D Printer และ Laser cutting เบื้องต้น รุ่น 26

วันที่ 24 มกราคม 2563 ศูนย์ fabrication laboratory (FABLAB) ได้จัดอบรม เรื่อง การใช้เครื่องพิมพ์วัตถุสามมิติและ laser cutting เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยมีนายอำนรรฆ มงคลชัยสิทธิ์ วิศวกรประจำศูนย์ฯ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ eidts คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US