บริษัท Toyota Tsusho

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ทีมอาจารย์ของภาควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย (1) ศ.ดร.วรากร เกษมสุวรรณ์, (2) ผศ.ดร.กสิน วิเชียรชม และ (3) ผศ.ดร.สุรเดช ตรีไตรลักษณะ และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประกอบด้วย (4) รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง, (5) รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค และ (6) รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ได้ร่วมหารือกับผู้แทนของบริษัท Toyota Tsusho เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์โดยให้ภาคอุตสาหกรรมมามีส่วนรวม ที่ห้องประชุม EIDTs

 
บริษัท สวนผึ้งหวาน จำกัด

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทดสอบมะขามคลุก ให้กับตัวแทนจากบริษัท สวนผึ้งหวาน จำกัด ณ ศูนย์ EIDTs

 
 
Railway Challenge Camp 2: การวิเคราะห์ความแข็งแรงแคร่รถไฟ

เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “Railway Challenge Camp 2: การวิเคราะห์ความแข็งแรงแคร่รถไฟ” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเครือข่าย เพื่อฝึกทักษะเฉพาะทางให้กับนักศึกษาเพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาหัวรถจักรเพื่อใช้ในการจัดทำ Concept Design Report สำหรับเข้าร่วมแข่งขัน Locomotive Design Contest และ STI’s Railway Challenge โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ศักดิ์ พิมสาร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นวิทยากรให้การบรรยาย ณ ศูนย์ EIDTs

 
Sustainable Brands (SB) ครั้งที่ 5 ในประเทศไทย “SB’19

ในวันที่ 25 -26 ตุลาคม 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรมเป็นตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ไปแสดงผลงานวิจัยที่งาน Sustainable Brands (SB) ครั้งที่ 5 ในประเทศไทย “SB’19 Ocean & Beyond, Chumphon ได้แก่ ตะเกียบทานได้ จานใบไม้ ฟิล์มชีวภาพละลายน้ำ และภาชนะทานได้ ณ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมพัฒนาที่ยั่งยืนในแก่ประเทศไทย

 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US