การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D SCANNER & 3D Printer
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D SCANNER & 3D Printer” ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้ที่สนใจในการทำชิ้นงานต้นแบบ โดยมีนายอำนรรฆ มงคลชัยสิทธิ์ วิศวกรประจำศูนย์ EIDTs เป็นวิทยากรให้การบรรยาย ณ ศูนย์ EIDTs
บริษัท ยูนิ โมลด์ เทคโนโลยี จำกัด
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และคุณอิลโฮ ฮา กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูนิ โมลด์ เทคโนโลยี จำกัด เข้าพูดคุยงานทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์กับนางสาวเมธินี สงไทย วิศวกรประจำศูนย์ EIDTs ณ ศูนย์ EIDTs
EHEDG Advanced on Hygienic Engineering
ในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2562 โครงการ EHEDG ร่วมกับศูนย์พัฒนานวัตกรรมเเละบริการทางวิศวกรรม (ศูนย์ EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้จัดงาน EHEDG Advanced on Hygienic Engineering ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง EHEDG Austria และ EHEDG Thailand ให้ความรู้ด้านการออกแบบเครื่องจักรและระบบในโรงงานผลิตอาหารและยา ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี Prof. Dr.Gerhard Schleining ประธานโครงการ EHEDG Austria รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค ประธานโครงการ EHEDG Thailand รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ประธาน (ร่วม) ดร.เจษฎา ชัยโฉม และคุณวรปัญญา สุธานุภาพวุฒิ คณะกรรมการ EHEDG Thailand เป็นวิทยากร โดยมีบริษัทชั้นนำจากประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ EIDTs เเละ ภาควิชาวิศวกรรมอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
บริษัท เอฟมัก (ประเทศไทย) จำกัด
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 คุณคาซิตะ ผู้บริหารจากบริษัท เอฟมัก (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพูดคุยความร่วมมือกับรศ. ดร. นวภัทรา หนูนาค และ รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ หัวหน้าศูนย์ และที่ปรึกษาศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTS) รวมถึงเข้าเยี่ยมชม FABLAB ณ ศูนย์ EIDTS คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US