ความหวังของคนกำลังสูงวัย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ดร.เทอดศักดิ์ ลิ่วหาทอง หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ ศูนย์เครือข่ายของศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ได้เข้าร่วมงาน Thailand Ageing Strategic Forum 2019 ภายใต้ธีมงาน “ความหวังของคนกำลังสูงวัย: เตรียมความพร้อมประเทศไทยก่อนเข้าสู่สังคมสูงอายุเต็มรูปแบบ” จัดโดย ศูนย์พัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงอายุ (Ageing Business & Care Development Centre: ABCD Centre) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สำนักงาน สสส. ซอยงามดูพลี

 
บริษัท อินจิเนียสครีเอชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ตัวแทนจากบริษัท อินจิเนียสครีเอชั่น จำกัด เข้าพูดคุยการทดสอบกับ ผศ. ดร.ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันต์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ณ ศูนย์ EIDTs

 
วิทยาลัยวิศวกรรมกรรมสังคีต

อวันที่ 27 กันยายน 2562 ผศ. ดร.เจษฎา ชัยโฉม อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพูดคุยเกี่ยวกับทดสอบผลิตภัณฑ์กับอาจารย์จากวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สจล. ณ ศูนย์ EIDTs

 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US