บริษัท SMC จำกัด

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ตัวแทนจากบริษัท SMC จำกัด เข้าพูดคุยเพื่อหารือเกี่ยวกับการเซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับรองศาสตราจารย์ ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ณ ศูนย์ EIDTs

 
 
MOU บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็นดูเคชั่น

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ตัวแทนจากบริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็นดูเคชั่่น จำกัด เข้าพูดคุยเพื่อหารือเกี่ยวกับการเซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 
B-squar thailand

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ตัวแทนจากบริษัท B-square thailand เข้าพูดคุยการทดสอบปืนกับ ผศ. พลศาสตร์ เลิศประเสริฐ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความมั่นคงประเทศ ศูนย์เครือข่ายของศูนย์ EIDTs ณ ศูนย์ EIDTs

 
HELUKABEL (THAILAND) CO.,LTD

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 บริษัท HELUKABEL (THAILAND) จำกัด เข้าพูดคุยเรื่องทดสอบสายไฟกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ณ ศูนย์ EIDTs

 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US