MOU บริษัท สตรอง(ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ บริษัท สตรอง(ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และคุณกฤชกร เฟื่องฟ้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตรอง(ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร 6 ชั้น

 
SBANG Sustainable Energies Ltd.

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 บริษัท SBANG Sustainable Energies Ltd. เข้าปรึกษาเรื่องการปรับปรุงการเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าชีวมวล กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.ภรณ์เพ็ญ ลภิรัตนากูล และ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวัตร เจริญสุข อาจารย์ประจำภาควิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ณ ศูนย์ EIDTs

 
 
SBG Innovation Day 2019

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) เป็นตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ไปแสดงนวัตกรรมในงาน SBG Innovation Day 2019 ณ ศูนย์การเรียนรู้บริษัท ในกลุ่มสมบูรณ์ (Somboon Learning Academy: SLA) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

 
 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US