บริษัท บี-อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดอน อิศรากร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำทีมคณะผู้บริหารจากบริษัท บี-อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) และห้องปฏิบัติการประดิษฐ์กรรม (FABLAB) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์ EIDTs และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs ให้การต้อนรับ
Robotic CORE
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 คณะทำงาน Robotic CORE เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) และห้องปฏิบัติการประดิษฐ์กรรม (FABLAB) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์ EIDTs และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs ให้การต้อนรับ
ประชุมคณะผู้บริหารและอาจารย์ใหม่
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์ใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เนื่องในโอกาสการประชุมคณะผู้บริหารและอาจารย์ใหม่
บริษัท เอนเนอร์ยี่ออโตเมชั่น จำกัด
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 บริษัท เอนเนอร์ยี่ออโตเมชั่น จำกัด เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ณ ศูนย์ EIDTs
บริษัท ไซจิฟู้ด จำกัด
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรม สจล. พูดคุยงานวิจัยกับตัวแทนบริษัท ไซจิ ฟู้ด จำกัด ณ ศูนย์ EIDTS คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้แก่ เครื่องพิมพ์สามมิติ จำนวนทั้งสิ้น 80 เครื่อง เพื่อให้คณะนำมาใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานศุลกากรฯ


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US