Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), ประเทศอินโอนีเซีย จัดกิจกรรม “Staff Mobility Program 2019” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน และเป็นการพัฒนาบุคลากรส่วนสนับสนุนวิชาการ โดยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม(EIDTs) และห้องปฏิบัติการประดิษฐ์กรรม (Fabrication Laboratory: FABLAB) ประจำศูนย์ EIDTs
Hygienic Equipment Design, Installation,and Maintenance in Food
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 บริษัท เอฟมัก (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้จัดงาน “Hygienic Equipment Design, Installation,and Maintenance in Food Processing Areas” รุ่นที่ 1 เพื่อให้ความรู้ด้านการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ตามหลักสุขลักษณะ โดยมี รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค ประธานโครงการ EHEDG Thailand และ รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ประธาน (ร่วม) เป็นวิทยากร โดยมีบริษัทชั้นนำเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
Automation Machinery and Mechanical Design รุ่นที่ 2
เมื่อเดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดอบรมหลักสูตร SI Designer โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัิติการหลักสูตร Automation Machinery and Mechanical Design รุ่นที่ 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผศ. ดร.เจษฎา ชัยโฉม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอาหาร, ผศ. ดร.เอกสิทธิ์ ศรีธรรม และอ.สมัคร รักแม่ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดอบรมให้กับบุคลากรด้านวิศวกรรมและผู้ที่มีประสบการณ์ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
Automation Machinery and Mechanical Design รุ่นที่ 2
เมื่อเดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดอบรมหลักสูตร SI Designer โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัิติการหลักสูตร Automation Machinery and Mechanical Design รุ่นที่ 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผศ. ดร.เจษฎา ชัยโฉม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอาหาร, ผศ. ดร.เอกสิทธิ์ ศรีธรรม และอ.สมัคร รักแม่ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดอบรมให้กับบุคลากรด้านวิศวกรรมและผู้ที่มีประสบการณ์ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US