B-squar thailand

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนจากบริษัท B-squar thailand เข้าพูดคุยการทดสอบกับ ผศ. พลศาสตร์ เลิศประเสริฐ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความมั่นคงประเทศ ศูนย์เครือข่ายของศูนย์ EIDTs ณ ศูนย์ EIDTs

 
 
บริษัท เอฟมัก (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารตัวแทนจากบริษัท เอฟมัก (ประเทศไทย) เข้าพูดคุยความร่วมมือกับรศ. ดร. นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTS) ณ ศูนย์ EIDTS คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 
 
บริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด

เมือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนจากบริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพูดคุยงานวิจัยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร ณ ศูนย์ EIDTs

 
 
บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนจากบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) เข้าพูดคุยเรื่องการทดสอบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร ณ ศูนย์ EIDTs

 
 
อบรมการใช้3D Printer และ Laser cutting เบื้องต้น รุ่น 28

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ fabrication laboratory (FABLAB) ได้จัดอบรม เรื่อง การใช้เครื่องพิมพ์วัตถุสามมิติและ laser cutting เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยมีนายอำนรรฆ มงคลชัยสิทธิ์ วิศวกรประจำศูนย์ฯ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ eidts คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 
 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US