บริษัท SBANG Sustainable Energies Ltd.

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษัท SBANG Sustainable Energies Ltd. เข้าปรึกษาเรื่องการปรับปรุงการเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าชีวมวล กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.ภรณ์เพ็ญ ลภิรัตนากูล และ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวัตร เจริญสุข อาจารย์ประจำภาควิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ณ ศูนย์ EIDTs

 
บริษัท เอฟมัก (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ผู้บริหารตัวแทนจากบริษัท เอฟมัก (ประเทศไทย) เข้าพูดคุยความร่วมมือกับรศ. ดร. นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTS) ณ ศูนย์ EIDTS คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US