ส่งมอบกล่องฆ่าเชื้อ UV-C เพื่อใช้งานจริง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้อำนวยการศูนย์ KRIS และศูนย์ EIDTs มอบผลงานนวัตกรรมกล่องฆ่าเชื้อ UV-C จำนวน 40 กล่อง ซึ่งเป็นผลงานความร่วมมือสร้างนวัตกรรม ระหว่าง สจล. และ บมจ. กสท โทรคมนาคม โดยรับมอบ ณ ห้อง Co-working space ชั้น 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
———————————–
รายชื่อผู้รับมอบนวัตกรรมจาก 2 องค์กร ดังนี้
* รายชื่อผู้บริหารของสจล. เข้าร่วม รวม 6 ท่าน
• รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ
• ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ
• รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการเเทนคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
• รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม
• ผศ.ดร.สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
• รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
* รายชื่อผู้บริหาร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) เข้าร่วม รวม 5 ท่าน
• ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
• ผู้บริหาร 4 ท่าน
 
 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US