Infrared Thermography Training and Certification Program Level1

เมื่อวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) จัดงานอบรม เรื่อง “Infrared Thermography Training and Certification Program Level 1 รุ่น 3” นำทีมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกล้องถ่ายภาพความร้อน ได้แก่ ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง (ผู้จัดการหน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด), ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค (ผู้จัดการฝ่ายเครื่องมือวัดคุณภาพไฟฟ้าและภาพความร้อน บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด) รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค (หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม) และ รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ (ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม) ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU) จากสภาวิศวกร

 
 
Tarnas Co., Ltd.

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรชาติ สุวรรณงาม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าให้คำปรึกษาเรื่องการทดสอบกับตัวแทนจากบริษัท Tarnas Co., Ltd. ณ ศูนย์ EIDTs

 
 
TOKAI UNIVERSITY

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะบุคลากรจาก TOKAI UNIVERSITY เข้าศึกษาดูงานวิจัยของอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการประดิษฐ์กรรม (FABLAB) ณ ศูนย์ EIDTs

 
National Institute of Technology, Sendai College ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 คณาจารย์และนักศึกษาจาก National Institute of Technology, Sendai College ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการประดิษฐ์กรรม (FABLAB) ณ ศูนย์ EIDTs

 
 
การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D SCANNER & 3D Printer

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D SCANNER & 3D Printer” ผู้ที่สนใจในการทำชิ้นงานต้นแบบ โดยมีนายอำนรรฆ มงคลชัยสิทธิ์ วิศวกรประจำห้องปฏิบัติการประดิษฐ์กรรม (FABLAB) เป็นวิทยากรให้การบรรยาย ณ ศูนย์ EIDTs โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU) จากสภาวิศวกร

 
 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US