บริษัท เอฟมัก (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 บริษัท เอฟมัก (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับโครงการ EHEDG Thailand เเละ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้จัดงานอบรมสัมมนา เรื่อง “Hygienic Equipment Design, Installation,and Maintenance in Food Processing Areas” รุ่นที่ 2 เพื่อให้ความรู้ด้านการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ตามหลักสุขลักษณะ โดยมี รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค ประธานโครงการ EHEDG Thailand และ รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ประธาน (ร่วม) เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก คุณ Takashi Hayashi ประธานโครงการ EHEDG Japan โดยมีบริษัทผลิตอาหารชั้นนำของประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

อบรมการใช้3D Printer และ Laser cutting เบื้องต้น รุ่น 24

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ศูนย์ fabrication laboratory (FABLAB) ได้จัดอบรม เรื่อง การใช้เครื่องพิมพ์วัตถุสามมิติและ laser cutting เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ณ ศูนย์ eidts คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

คณะทัศนศึกษาของกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม(EIDTs) และศูนย์ปฏิบัติการประดิษฐ์กรรม (FABLAB) ให้การต้อนรับคณะกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ โครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ รุ่นที่ 9 ในโอกาสทัศนศึกษาดูงานของหลักสูตร ณ ศูนย์ EIDTs

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ตัวแทนจากบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัย กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดอน อิศรากร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ณ ศูนย์ EIDTs

 
บริษัท AA Plus Group จำกัด

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ตัวแทนจากบริษัท AA Plus Group จำกัด ได้เข้าพูดคุยเรื่องการทดสอบพัดลมระบายอากาศกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ชัยโฉม และอาจารย์สมัคร รักแม่ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ณ ศูนย์ EIDTs

 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US