รายชื่อนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้นวัตกรรมได้ที่  Click to Download

 • ห้องความลบดัดแปลง (Modified Negative Pressure Room)

  • ผู้คิดค้นนวัตกรรม
      ผศ. ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระเเสง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
      คุณสราวุธ สุวรรณรัศมี
 •  ตู้เก็บเชื้อความดันลบและระบบฆ่าเชื้อ  (Swab Test booth – Negative Pressure with Disinfection System)

  • ผู้คิดค้นนวัตกรรม
      รศ. ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
      ผศ. ดร.สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
      รศ.บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      ผศ. ดร.วสุ อุดมเพทายกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

 • หน้ากากความดันบวกสำหรับชุดป้องกันส่วนบุคคล (Positive Pressure Mask for PPE)

  • ผู้คิดค้นนวัตกรรม
      ผศ.สุมิตร พนาอุดมทรัพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
      ผศ.พลศาสตร์ เลิศประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
  • Link VDO: https://www.youtube.com/watch?v=GdY7xjPpVP8
 • การ์ดป้องกันหน้าจากเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer Face Shield)

  • ผู้คิดค้นนวัตกรรม
    รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม 

  • Link VDO: https://www.youtube.com/watch?v=4IsF0YyGk1Q

 • เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคระบบปิด (Ozone Generator for Close System Disinfection)
  • ผู้คิดค้นนวัตกรรม
   รศ. ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  • Link VDO: https://www.youtube.com/watch?v=6lrRAtQL91Y
 • เครื่องดื่มเพิ่มภูมิคุ้มกันสำหรับผู้สูงอายุ (Aging Beverage for Increasing Immunity)
  • ผู้คิดค้นนวัตกรรม
   ผศ. ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
 • น้องกระปุก หุ่นยนต์ส่งอาหาร ยา และเวชภัณฑ์ ให้กับผู้ป่วย 
  (Mobile Robots for Delivering Food, Medicine, and Medical Supplies to Patients)
  • ผู้คิดค้นนวัตกรรม
   ดร.ภูมิ คงห้วยรอบ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 • หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี (An autonomous ultra-violet sterilization robot)

  •  ผู้คิดค้นนวัตกรรม
   รศ.บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • Link VDO: https://www.youtube.com/watch?v=TfGTqpAko_8
 • เครื่องช่วยหายใจ (Mini Emergency Ventilator)

 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US