ห้องปฏิบัติการและวิจัยของวิศวกรรมอุตสาหการ

รับการทดสอบดังต่อไปนี้

  • ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุด้านความต้านทานแรงดึง
  • ทดสอบส่วนประกอบของวัสดุโลหะ
  • Universal testing machine
  • Optical emission Spectrometer
  • Viscometer
  • Differentail scannig calorimeter (Power compensation)
  • Micro Hardness tester (Vickers)

ช่องทางการติดต่อ

โทร: 02-329-8339 ต่อ 123
Website: http://www.ie-kmitl.com/

ดาวน์โหลด


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US