ห้องปฏิบัติการและวิจัยของวิศวกรรมอุตสาหการ

รับการทดสอบดังต่อไปนี้

  • ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุด้านความต้านทานแรงดึง
  • ทดสอบส่วนประกอบของวัสดุโลหะ
  • Universal testing machine
  • Optical emission Spectrometer
  • Viscometer
  • Differentail scannig calorimeter (Power compensation)
  • Hardness tester (Vickers)

ช่องทางการติดต่อ

โทร: 02-329-8339 ต่อ 123
Website: http://www.ie-kmitl.com/

ดาวน์โหลด


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US