ห้องปฏิบัติการและวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รับการทดสอบดังต่อไปนี้

 • ทดสอบการนำไฟฟ้าของน้ำยาดับเพลิง
 • ทดสอบโคมไฟ
 • ทดสอบหลอด Led
 • ทดสอบอินเวอร์เตอร์
 • ทดสอบอุปกรณ์ Grid Inverter
 • ทดสอบ Get Battery
 • ทดสอบความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้า
 • ทดสอบแผ่นฉนวนไฟฟ้า
 • Lighting Arrester Flashover Test
 • ทดสอบเครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้า
 • ทดสอบ Solar Inverter HITACHI-HIVERTER
 • ทดสอบ PCBA
 • ทดสอบอุปกรณ์ฟ้าผ่า
 • ทดสอบผลการกระจายแสงของโคมไฟฟ้า

ช่องทางการติดต่อ

โทร: 02-329-8330
Email: power@kmitl.ac.th
Website: https://power.kmitl.ac.th/

ดาวน์โหลด


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US